Obchodní podmínky pro koupi zboží v internetovém obchodu společnosti SANTÉ zdravotní obuv s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost SANTÉ - zdravotní obuv s.r.o., se sídlem Buštěhradská 1031, 272 03 Kladno - Dubí, IČO 25147129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 53534 (dále též jen prodávající), provozuje na webové stránce umístěné na internetové adrese pegada.cz (dále též jen webová stránka) internetový obchod (dále též jen internetový obchod). Pro nákup/prodej v internetovém obchodě platí tyto obchodní podmínky.

2. Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi prodávajícím a osobou, s níž prodávající uzavírá či uzavřel kupní smlouvu na prodej zboží v internetovém obchodu (dále též jen kupující), a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi těmito osobami uzavírané na koupi/prodej zboží prodávaného v internetovém obchodu (dále též jen kupní smlouva). Předmětem kupní smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu věc, která je předmětem koupě dle kupní smlouvy, a závazek kupujícího tuto věc převzít a zaplatit za ní sjednanou kupní cenu.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Webová stránka obsahuje informace o zboží prodávaném v internetovém obchodu, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jíž je prodávající plátcem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

2. Prezentace zboží na webové stránce je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží uvedeného v internetovém obchodě.

3. Pro objednání zboží je třeba vyplnit objednávku na webové stránce. Objednávka obsahuje zejména údaje o osobě objednávající zboží (dále též jen zákazník) a o objednávaném zboží (zákazník jej vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu) a odkaz na tyto obchodní podmínky včetně údaje, že se zákazník před odesláním objednávky s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí (dále též jen objednávka).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník je povinen v objednávce uvádět správné a pravdivé údaje, jakož je i povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně údajů jeho se týkajících; v případě porušení některé z těchto povinností má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, přičemž odesláním objednávky zákazník vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

5. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu elektronicky prostřednictvím webové stránky. Prodávající po obdržení objednávky toto elektronickou poštou potvrdí osobě uvedené v objednávce na v objednávce udanou e-mailovou adresu (dále jen elektronická adresa zákazníka). Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně apod.).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) vzniká přijetím (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího (zasláním přijetí objednávky, odesláním zboží kupujícímu apod.); prodávající zašle přijetí objednávky kupujícímu na elektronickou adresu zákazníka. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena i jiným způsobem, s nímž zákon spojuje uzavření smlouvy. Prodávající upozorňuje zákazníky, že v případě platby platební kartou nemusí být objednávka akceptována před uhrazením kupní ceny za objednané zboží.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující; odpovídají nákladům, které kupující nese za přístup do internetového prostředí dle sazeb jeho operátora.

8. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

9. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. V případě, že došlo ke zjevnému omylu nebo technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

III. Cena zboží a jeho dodání a platební podmínky

1. U každého zboží je v internetovém obchodě uvedena cena v českých korunách, a to i včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (ks, pár apod.). Cena celého nákupu je zobrazena v závěrečném přehledu, před odesláním objednávky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží (doprava, případně balení zboží). Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Výše nákladů spojených s dodáním zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Výše nákladů spojených s dodáním zboží je dle jednotlivých způsobů dodání zboží uvedena na internetové stránce. Náklady na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými na internetové stránce. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Zboží je kupujícímu dodáno dle kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tento způsob z technických či operativních důvodů změnit; v případě, že by mělo dojít k navýšení nákladů na dodání zboží, je o tomto povinen kupujícího bezodkladně informovat s poučením o možnosti odstoupit od kupní smlouvy.

6. Je-li zboží dodáváno na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden prodávajícím.

8. Prodávající vystaví ohledně plateb přijatých na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě a zašle jej na elektronickou adresu kupujícího.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na poštovní adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu info@sante-sro.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě tohoto odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

3. Zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu kompletní (tj. i včetně příslušenství). Pokud je zboží vráceno poškozené, opotřebené, znečištěné, upravené nebo neúplné, má prodávající nárok na úhradu tímto vzniklého snížení hodnoty zboží, přičemž tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým jej od něj přijal, není-li dále uvedeno jinak. Uvede-li kupující v odstoupení od této smlouvy účet pro vrácení peněžních prostředků, vrátí prodávající peněžní prostředky bezhotovostně na účet, který je uveden v odstoupení (v případě, že kupující číslo účtu pro vrácení platby neuvede, prodávající poukáže platbu na účet, ze kterého obdržel úhradu kupní ceny). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6. Ustanovení tohoto článku se použije jen za předpokladu, že kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že zboží má požadovanou jakost. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zboží. Poskytne-li prodávající na některé zboží záruku, odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu reklamovat). Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího písemně nebo osobně v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Spolu s reklamací kupující předá (zašle) prodávajícímu reklamované zboží (aby bylo možno reklamovanou vadu posoudit).

5. Kupující je povinen prohlédnout věc ihned po jejím převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. O případném poškození obalů či zboží během přepravy je kupující povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat dopisem či e-mailem přepravce a prodávajícího.

6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. To se týká například vad, které kupující zjistil či mohl zjistit při převzetí zboží, např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží.

7. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Na výrobky (zboží) po uplynutí doby použitelnosti či spotřeby (expirační doby) nelze uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady zboží.

8. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil (např. nevhodným použitím nebo skladováním věci).

9. Kupující má tyto nároky vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady věci: v případě podstatného porušení kupní smlouvy požadovat odstranění vady opravou nebo výměnou věci nebo dodáním chybějící věci (je-li to s ohledem na její povahu nebo s ohledem na její dostupnost ze strany prodávajícího možné), na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy požadovat odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena za vadné zboží, a to v hotovosti nebo na účet, ze kterého prodávající obdržel úhradu kupní ceny, popř. se strany mohou dohodnout jinak, např. na poskytnutí náhradního plnění.

10. Práva z vadného plnění se uplatňují na adrese prodávajícího: SANTÉ - zdravotní obuv s.r.o., Buštěhradská 1031, 272 03 Kladno Dubí, popř. na e-mailové adrese prodávajícího: info@sante-sro.cz

VI. Uživatelský účet

1. Na základě registrace osoby provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu, z něhož může provádět objednávání zboží.

2. Při registraci na webové stránce je osoba provádějící registraci povinna uvádět správné a pravdivé údaje, jakož je i povinna bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně údajů jí se týkajících.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Osoba, jíž byl zřízen uživatelský účet, je zodpovědná za užití údajů nezbytných k přístupu do jejího uživatelského účtu, jakož i je vázána objednávkou učiněnou na základě přístupu do jejího uživatelského účtu.

4. Osoba, jíž byl zřízen uživatelský účet, je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jejího uživatelského účtu, uchovávat je v tajnosti a nepředávat je jiné osobě a není oprávněna umožnit využívání svého uživatelského účtu jiné osobě; jestliže má podezření na možnost zneužití či zpřístupnění těchto údajů jiné osobě, je povinna bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího za účelem zneplatnění těchto údajů a jejich nahrazení jinými.

5. V případě zapomenutí či ztráty hesla jej prodávající na vyzvání osoby, jíž byl zřízen uživatelský účet, zneplatní a zašle nové na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, registraci zrušit. Prodávající obvykle ruší registraci v případě, kdy uživatelský účet není déle než 1 rok využíván, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů zákazníků (dále též jen osobní údaje) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem stanoveném zákonem nebo vyjádřeným v souhlasu uděleném subjektem údajů a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené uvedeným zákonem.

3. Zákazník uděluje souhlasem s těmito obchodními podmínkami prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v objednávce nebo při registraci, tj. ke svému jménu, příjmení, datu narození, bydlišti, telefonu a e-mailové adrese.

4. Souhlas dle této smlouvy je dán zákazníkem prodávajícímu ke zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí plnění prodávajícího dle kupní smlouvy, tj. pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, jakož i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníku.

5. Souhlas dle této smlouvy je dán zákazníkem prodávajícímu též k předání osobních údajů pro účely autorizace úkonů zákazníka (kupujícího) a zpracování v souvislosti s úhradami za plnění poskytnutá na základě této smlouvy či jinými pohledávkami prodávajícího vůči kupujícímu poskytovatelům platebních bran, platebním zprostředkovatelům a finančním ústavům, u kterých jsou vedeny příslušné kreditní či debetní karty, a to v rozsahu nezbytném k zajištění transakce a jejího bezpečného průběhu, a dále k předání osobních údajů je-li to prodávajícímu uloženo zákonem, popř. tyto údaje či informace budou vyžádány příslušným orgánem veřejné moci, zejména policií, soudem, nebo správním orgánem; prodávající je též oprávněn poskytnout v nezbytném rozsahu osobní údaje, je-li to nezbytné k ochraně života, zdraví či majetku zákazníka nebo třetích osob.

6. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prodávajícím má subjekt údajů tato práva: i) právo na přístup k osobním údajům, ii) právo na opravu osobních údajů, iii) právo na výmaz osobních údajů, iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, v) právo na přenositelnost osobních údajů, vi) právo vznést námitku, vii) právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu, viii) právo obdržet od správce oznámení a informace.

7. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatné informaci o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti SANTÉ zdravotní obuv s.r.o., která je dostupná zde. Zde jsou uvedeny zejména informace o správci, o právním základu, účelu, způsobu, rozsahu a době zpracování osobních údajů a o jejich ochraně a jejich předávání třetím osobám, a dále další údaje o právech subjektu údajů (zákazníka), včetně způsobu uplatnění těchto práv.

VIII. Dostupnost zboží a omezení odpovědnosti

1. Zákazník bere na vědomí, že stavy dostupného zboží se mohou kdykoli změnit, a tedy že objednané zboží nebo některé z nich nebude prodávající schopen dodat (potvrdit objednávku zákazníka). O tomto prodávající vyrozumí zákazníka e-mailem nebo telefonicky, přičemž může nabídnout alternativní zboží.

2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že by zjistil, že zboží nemůže předat kupujícímu v požadovaném množství nebo kvalitě. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již obdrženou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, popř. na účet, z něhož prodávající obdržel úhradu kupní ceny.

3. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku.

IX. Dostupnost aplikací a přístup k nim

1. Internetový obchod může být zpřístupněn prostřednictvím aplikací (softwaru) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání a pro shromažďování a zpracování dat a jiného obsahu a osobních údajů v souvislosti s užíváním těchto aplikací zásady a podmínky stanovené provozovateli těchto aplikací a zákazník je povinen tyto zásady a podmínky dodržovat.

2. Webová stránka je spravována z České republiky a řídí se právem České republiky; pokud zákazník přistupuje k této stránce z jiných zemí, činí tak na vlastní nebezpečí a je odpovědný za jakýkoli konflikt s místním právem.

3. Zákazník bere na vědomí, že webová stránka, uživatelský účet nebo internetový obchod mohou být nefunkční, např. z důvodu údržby nebo nepředvídatelných poruch či závad. Prodávající nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné. Prodávající nenese odpovědnost za škody případně jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti webové stránky, uživatelského účtu či internetového obchodu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na webovou stránku, uživatelský účet a do internetového obchodu kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace webové stránky, z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému nebo zavedení nových prvků apod.

5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při přístupu k online prostředí internetového obchodu prostřednictvím internetového prohlížeče servery prodávajícího za účelem umožnění přístupu k internetovým stránkám a jejich užívání automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje webový požadavek, interakce se službami prodávajícího, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč zákazníka nebo jeho účet. Tyto informace jsou užívány zejména ke správě stránek a k lepšímu pochopení vzorců pohybu návštěvníků po stránkách, jakož i ke zjištění, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, aby bylo možno stránky průběžně vylepšovat. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí celkových statistik a jsou tedy anonymní, nejsou vztaženy ke konkrétním jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Takováto hromadná statistická data jsou následně využívána pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely. Data jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies během návštěv na stránkách. Cookie je malý objem dat, který stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a mohou být čteny pouze ze strany serveru, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval hesla zákazníka a oblíbené položky. Cookie nemůže být použit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, nicméně na prohlížeči lze nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. Na některých stránkách, které vyžadují předchozí přihlášení zákazníka, pak není přijetí cookie otázkou volby, neboť pokud je rozhodnuto cookie neakceptovat, nebude pravděpodobně zajištěn do takových stránek přístup.

6. Obsah webové stránky, zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiné hodnoty požívající právní ochrany, je výlučným vlastnictvím prodávajícího nebo jiných osob či předmětem jejich autorských práv. Žádná část webové stránky ani jejího softwaru nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena bez předchozího souhlasu prodávajícího.

7. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do webové stránky či ji užívat jiným způsobem, než je stanoven pro její obvyklé užívání, např. jakkoli měnit parametry webové stránky či internetového obchodu, jejich vzhled, obsah, programové nastavení, technickou podstatu apod.; zákazník není oprávněn činit jakékoli kroky, které by mohly narušit stabilitu, chod, provoz či bezpečnost webové stránky či internetového obchodu nebo které by mohly přinést zákazníku či jiné osobě neoprávněnou výhodu či neoprávněný prospěch.

X. Závěrečná ustanovení

1. Zákazník vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek a dalších informací, které prodávající zasílá v souvislosti se svým internetovým obchodem. Každý zákazník má možnost toto zrušit zasláním e-mailu prodávajícímu na e-mailovou adresu info@sante-sro.cz se žádostí o toto, popř. dalšími způsoby nabízenými prodávajícím.

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

3. V případě, že zákazník má stížnost týkající se postupu prodávajícího, může se obrátit na prodávajícího prostřednictvím jeho e-mailové adresy info@sante-sro.cz, v zákonem stanovených případech se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4. V případě, že kupující je spotřebitelem, prodávající jej tímto informuje, že v případě sporu mezi ním a prodávajícím může kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu, tj. může se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetové stránce České obchodní inspekce, která je www.coi.cz (www.coi.cz/informace-o-adr/); tímto není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým nárokem na soud. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je možno využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.evropskyspotrebitel.cz.

5. V otázkách zde neupravených se postupuje dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku.

6. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude to na újmu platnosti či účinnosti jakýmkoli dalším jejich ustanovením; namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

7. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi jako s nedílnou součástí kupní smlouvy mezi nimi uzavírané - souhlasí.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek (tyto změny či doplnění se netýkají již před tím uzavřených kupních smluv).

9. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.04.2022
Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.